DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti tasarrufu Belediyemize ait aşağıda tabloda belirtilen işyerleri 12-13.05.2015 tarihinde saat 08.15’de Belediye Başkanlık makamında ve Belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45’nci maddesi uyarınca açık artırma usulü ile bir yıllık kira bedeli üzerinden 3 yıl süreli kira ihalesi yapılacaktır.

2-İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Muhasebe biriminde görülebilir.

3-İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4-Kiraya verilecek taşınmazların 1 yıllık(Muhammen)kira bedelleri ve geçici teminatları ekli listede belirtilmiştir.

5-İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

   A-kanuni ikametgâh olması ve tebligat için açık adres göstermeleri.(İlçe Nüfus Müd)

   B-İmza Sürgüsü(Noterden tasdikli)

   C-Belediyeden ihale dosyası satın aldığına dair makbuz(Dosya satış bedeli 100.00 TL.)

   D-Geçici teminat için banka dekontu.

   E-Cumhuriyet Savcılığından adli sicil kaydı.

 F-Doğubayazıt Belediyesine borcunuzun olmadığına dair Doğubayazıt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge.

    G-vergi dairesinde vergi borcu olmadığına dair belge.

    H-SSK prim borcu olmadığına dair belge

    İ-2886 sayılı kanuna göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyan vermeleri.

6-Teklifin verilmesi: Tekliflerin Belediye encümeni huzurunda açık artırma usulü ile sözlü olarak verilerek encümence kayıt altına alınacak.

7-İhale evrakların verilmesi: İhale evrakları ilanda belirtilen ihale saatinde ihaleyi yapacak olan komisyona teslim edilecektir.

BaŞa al