MART AYI ASKI İLANIDIR (07 Mart 2017)

3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 06-19 Eylül 2016 ve 9  nolu meclis kararlarının 1 (bir) aylık askı süresince halka duyurulması hususunda;

 

 Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması;

Belediye Başkan V.Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş AKHAN’ın bir dakikalık saygı duruşundan sonra meclis üyelerinin toplantıya iştirak ettiklerinden dolayı teşekkür ederek Belediyemize ait Seyyid Abdurrahim ARVASİ sağlık merkezinin Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında meclis gündemine alınması için talepte bulundu ve belediyemize yeni alınacak olan araçlar için İller Bankasında kredi alınması hakkında  Meclisimiz bu talebi uygun gördüğünden gündem maddesine eklenmesine karar verildi. Gündem maddelerine geçildi

 

GÜNDEM MADDELERİ   

Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması

KARAR NO:57.Tarife Komisyonumuzca su fiyatlarının artırılması hakkında görüşülmesi

KARAR NO:58-Tam Akbil fiyat artışı hakkında görüşülmesi

KARAR NO:59-45 Ada 138 parseldeki hisse payımızın (Belediyemize ait arsa)  ifraz yolu ile ayrılması hakkında karar alınması 

KARAR NO:60-338 Ada 18,17 ve 4 nolu parselde 8 kat site izninin verilmesi için mecliste görüşülmesi 

KARAR NO:61-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 09/12/2016 tarih ve E.13935272 sayılı yazısına istinaden Yığınçal  İlk ve Ortaokulunun üzerinde bulunduğu Çiftepınar Mahallesi 198/91 ada parsel alanının ilave imar planı hazırlanması talebinin mecliste görüşülerek karara bağlanması

KARAR NO:62-Belediyemize ait Seyyid Abdurrahim ARVASİ sağlık merkezinin Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında mecliste karar alınması 

KARAR NO:63-1 adet İtfaiye aracı,2 adet iş makinesi,2 adet damperli Kamyon ve 1 adet arazöz alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması hakkında mecliste karar alınması 

KARAR NO:57

Tarife Komisyonumuzca su fiyatlarının artırılması hakkında görüşülmesi

 

 

DOSKİ Müdürlüğünün 17.02.2017 tarih ve 1262 sayılı yazı ile Tarife komisyonumuza havale edilen talep yazısında Doğubayazıt Belediyesi mücavir alan içerisinde bulunan mesken,ticarethane,resmi daireler fiyat tarifeleri yeniden belirlenmesi talep edildiğinden konu meclis gündemine getirilerek  İlçemizde Meskenlerden 2.20 TL, Ticarethanelerde 5,00 TL Resmi dairelerden 5,00 TL alınmasına Su Tahakkuk Memurlarının bundan sonra her iki ayda bir tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmeleri gerektiğinden madde metni üzerinde yapılan müzakere neticesinde meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:58-

Tam Akbil fiyat artışı hakkında görüşülmesi

               

Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünün 09.02.2017 tarihli yazı talebi incelenerek Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ile 18.01.2017 tarihinde biten sözleşmenin akabinde yeni yapılacak sözleşmede asis tarafında tam akbil kart ücretinin bir dolar ve artı kdv üzerinde fiyat verdiğinden dolayı tam akbil kartlarının döviz bazında alımı yapıldığından,tam kartların satış bedelinin 5 TL olması hususunda talep edildiği komisyonumuzca yapılan tetkik neticesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün talebi tarife komisyonunca incelendiği madde metni meclisin onayına sunularak Tam Akbil kartının satış bedelinin 5 TL olarak belirlenmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 59

 

45 Ada 138 parseldeki hisse payımızın (Belediyemize ait arsa)  ifraz yolu ile ayrılması hakkında karar alınması 

Meclisimizce yapılan istişare sonucunda 45 ada 138 nolu parseldeki taşınmaza ilişkin her ne suret ile Doğubayazıt belediyesi adına trampa işleminde işlem tesis edilmiş isede konuya ilişkin olarak detaylı inceleme neticesinde bir sonraki meclis toplantısında ele alınmak üzere konu hakkında imar komisyonumuzca rapor düzenlenerek meclise bilgi sunulduktan sonra karara bağlanabileceğini madde metni oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

KARAR NO:60

338 Ada 18,17 ve 4 nolu parselde 8 kat site izninin verilmesi için mecliste görüşülmesi 

 

338 Ada 18,17 ve 4 nolu parselde 8 kat site izninin verilmesi için istekte bulunan Kasım TULUMTAŞ’ın talebi olan hmax (bina yüksekliği) site izni için yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde 3194 Sayılı İmar Kanunun  Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğin 29. Maddesine istinaden istenilen blok 8 kat site izni uygun olmadığı bu nedenle yasaya aykırı olan ilgilinin talebi belediye meclisimizce yapılan istişare sonucunda oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

KARAR NO:61

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 09/12/2016 tarih ve E.13935272 sayılı yazısına istinaden Yığınçal  İlk ve Ortaokulunun üzerinde bulunduğu Çiftepınar Mahallesi 198/91 ada parsel alanının ilave imar planı hazırlanması talebinin mecliste görüşülerek karara bağlanması

 

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Milli Eğitim Müdürlüğünün kullanımında olan 198 ada 91 nolu taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanunu ve planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uyulması koşulu ile istenilen eğitim tesis alanının ilave imar planının yapılması meclisimizce oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

KARAR NO:62

 

Belediyemize ait Seyyid Abdurrahim ARVASİ sağlık merkezinin Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında mecliste karar alınması  

 

Belediyemize ait Seyyid Abdurrahim ARVASİ Sağlık Merkezimizin tahsisi hakkında Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğünün 10.03.2017 tarih ve E.223 sayılı talep yazıları meclisimizce incelenerek söz konusu talebin belediyemize ait sağlık merkezinin tahsis talebi olduğu bu nedenle 5393 sayılı belediye kanununun 75. Maddesinin d fıkrası gereğince Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedeli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kirayada verilebilir Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

     Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz hükmü amir olduğundan madde metni kapsamında Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğü emrine tahsis edilmek

 

üzere aylık 5.000,00 TL ile ücretlendirilmesine bu ücretin yıllık olarak Maliye Bakanlığının belirlenmiş oran üzerinde artış yapılmasına söz konusu Sağlık Merkezimizin 10 yıl süre ile tahsis edilmesine madde metni üzerinde yapılan istişare sonucunda meclisimiz oybirliği ile tahsis edilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:63

 

1 adet İtfaiye aracı, 2 adet iş makinesi, 2 adet damperli kamyon ve 1 adet arazöz alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması hakkında mecliste karar alınması

 

1 adet İtfaiye aracı, 2 adet iş makinesi 2 adet damperli kamyon ve 1 adet arazöz alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 4.000.000.-(Dörtmilyon) Tl. tutarında kredi kullanılmasına, krdediden kaynaklanacak anapara,faiz,denetim giderleri,komisyon, vergi,resim. Harç,ücret ve vs.ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, belediyemizin her türlü gelir,hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Ulaş AKHAN Belediye Başkan V. Doğubayazıt Kaymakamı’nın  yetkilendiril-mesine karar verilmiştir.

BaŞa al