NİSAN AYI ASKI İLANIDIR (04 Nisan 2017)

Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması;

Belediye Başkan V.Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş AKHAN’ın bir dakikalık saygı duruşundan sonra meclis üyelerinin toplantıya iştirak ettiklerinden dolayı teşekkür ederek. Gündem maddelerine geçildi

GÜNDEM MADDELERİ   

Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması

KARAR NO:64- 2016 Faaliyet Raporunu meclise sunulması

KARAR NO:65-2016 Denetim Raporunun meclise sunulması

KARAR NO:66-45 Ada 138 parseldeki hisse payımızın (Belediyemize ait arsa)  ifraz yolu ile ayrılması hakkında karar alınması 

KARAR NO:67-Dava konusu alacağımız olan İlçemiz Devlet Hastanesinin Su borcu hakkında mecliste görüşülmesi

KARAR NO:68-08.12.2014 tarih 554 sayılı alınan meclis kararının iptali hakkında mecliste görüşülmesi

KARAR NO:69-Hurdaya ayrılacak olan araçların satışı hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO:70-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.03.2017 tarih ve 1750 sayılı yazıları gereğince İlçemiz 7 nolu motorlu taşıtlar kooperatifinin araç kapasitesinin artırılması hakkında mecliste görüşülmesi

KARAR NO:71- 44 Ada 11 nolu parselde imar tadilatın yapılarak park alanına çevrilmesi hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO.72-04.D.0454,04.D.0255,04.D.2553,04.D.1615,04.D.0950,04.D.0929,04.D.1613,04.02-16-0004, 04.O2-16-0006,04-02-16-0002 Plakalı araçların satışının yapılması hakkında mecliste  karar alınması  

KARAR NO.73-Ulaşım Hizmetlerinin özelleştirilmesi hususunda mecliste karar alınması  

KARAR NO.74-28.03.2017 tarih ve 2922 sayılı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ticari taksilerin taşıma ruhsat bedeli hakkında mecliste karar alınması .

 

KARAR NO:75-Belediyemize yeni alınacak olan 1 adet iş makinesi (Greyder), 2 adet çift kabinli pikap,3 adet toplu taşıma aracı,2 adet hafif ticari araç,2 adet çift kabinli kamyonet’in alınması için mecliste karar alınması

KARAR NO:76-3713 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin uygulanması kapsamında kira rayiç bedelinin mecliste belirlenerek karar alınması :

KARAR NO:77-Briketçilerin kira bedellerinin yeniden belirlenmesi için mecliste karar alınması

KARAR NO:78-Emlak ve İstimlak Müdürlüğün kurulması hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO:79-İlçemiz İsmail Beşikçi Caddesinin isminin değiştirilmesi hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO:80-Evlendirme Memurun  dışarıda kıyılan nikah ve iş ve işlemleri  için mecliste ücretin belirlenmesi hakkında karar alınması

KARAR NO:81-Birimler arası düzenleme yapılması hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO:64

2016 Faaliyet Raporunun meclise sunulması:Belediye meclisimizce yapılan müzakere sonucunda;5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 56. Maddesi gereğince meclis üyelerinin oylarına sunuldu.Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı faaliyet raporunun olumsuz olduğu alınan kararın ve karar ekin Mülki Amirin bilgisine sunulmasına ve kararın ve karar ekinin birer suretinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine meclisimizce uygun görülerek oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:65-2016 Denetim Raporunun meclise sunulması               

    Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için oluşturulan komisyon raporu söz konusu komisyonun başkanı Ulaş AKHAN tarafından meclis bilgilendirilmek üzere okundu.13 Şubat 2017-03 Nisan 2017 tarihleri arasında çalışılarak oluşturulan Denetim Komisyon Raporu ilgili meclis karar dosyasında muhafaza edilmek üzere meclisin bilgisine sunuldu. Raporda doğru veya yanlışlara, eksikliklere sonuç ve öneriler kısmında yer verildiği ve bundan böyle gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edildi.Yapılan Müzakereler  doğrultusunda meclis söz konusu Denetim Raporu Hakkında bilgilendirildi.

  Eki:Denetim Komisyon Rapor (12 sayfa) İş bu karar Doğubayazıt Belediye Meclis toplantısında 04.04.2017 tarihinde görüşülerek kabul edilen meclis müzakere tutanaklarına uygundur.

KARAR NO: 66-

       45 Ada 138 parseldeki hisse payımızın (Belediyemize ait arsa)  ifraz yolu ile ayrılması hakkında karar alınması 

 

KARAR NO:67

Dava konusu alacağımız olan İlçemiz Devlet Hastanesinin Su borcu hakkında mecliste görüşülmesi 

 

KARAR NO:68-

 08.12.2014 tarih 554 sayılı alınan meclis kararının iptali hakkında mecliste görüşülmesi

 

KARAR NO:69

Hurdaya ayrılacak olan araçların satışı hakkında mecliste karar alınması:

 07.03.2017 tarih ve 2761 Sayılı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yazıları gereğince hurdaya aşağıda plakaları belirtilen araçların 28.08.2014 tarih ve 1489 Sayılı yazı ile hurda tespit komisyonu tarafından hurdaya ayrılması uygun görülen araçlar          

1.04.D.1601 Plakalı Renault Concord 1992 Model (Otomobil)

2.04.D.1608 Plakalı Peugeot J9 1985 Model (Ambulans)

3.04.D.1604 Plakalı BMC Levent 1992 Model (Kamyonet)

4.Hidromek 1991 Model (Kazıyıcı Yükleyici

5.JCB 1984 Model (Kazıyıcı Yükleyici)

 

KARAR NO:70

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.03.2017 tarih ve 1750 sayılı yazıları gereğince İlçemiz 7 nolu motorlu taşıtlar kooperatifinin araç kapasitesinin artırılması hakkında mecliste görüşülmesi:

 

KARAR NO:71 

44 Ada 11 nolu parselde imar tadilatın yapılarak park alanına çevrilmesi hakkında mecliste karar alınması :

 

KARAR NO:72

04.D.0454,04.D.0255,04.D.2553,04.D.1615,04.D.0950,04.D.0929,04.D.1613,04.02-16-0004, 04.O2-16-0006,04-02-16-0002 Plakalı araçların satışının yapılması hakkında mecliste karar alınması:

 

KARAR NO:73

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün uhtesinde çalıştırılan hatlarımızın Özelleştirilmesi hususunda mecliste karar alınması :

Belediyemiz tarafından işletilen Karayolları ve Devlet Hasta hanesi güzergahında hizmet veren Toplu Taşıma hattımız için meclis üyelerimizce yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda söz konusu hattımızın son iki ayı baz alınarak (2017 Şubat ve Mart) ayları dikkate alındığında her iki ayının Gelir ve Giderleri hesaplanarak iki ayda 43.334,96 TL.zarar edildiği,2016 yılının verileri incelendiğinde bu zararın daha fazla olduğu da görülmüştür.5018 Sayılı Kamu Kontrol Kanunu Kapsamında’da incelendiğinden söz konusu toplu taşıma hattımızın zarar edildiğinden

 

KARAR NO:74-

28.03.2017 tarih ve 2922 sayılı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ticari taksilerin taşıma ruhsat bedeli için Meclis Başkanlığımıza sunulan yazı ve ekleri incelenerek birimin talebi olan ticari taksilerin taşıma ruhsat bedeli için mecliste karar alınması talep edildiğinden :

Yapılan inceleme sonucunda İlçemiz ticari taksi esnafının ilçemiz dışına çıkan yolcu talepleri için taşıma ruhsatı talep ettiklerinden konunun Tarife komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:75

Belediyemize yeni alınacak olan 1 adet iş makinesi (Greyder), 2 adet çift kabinli pikap,3 adet toplu taşıma aracı,2 adet hafif ticari araç,2 adet çift kabinli kamyonet’in alınması için mecliste karar alınması :

 

KARAR NO:76-

3713 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin uygulanması kapsamında kira rayiç bedelinin mecliste belirlenerek karar alınması :

Konu kapsamında kira bedeli ödemelerine dair usul ve esaslar 2006/8 sayılı Başbakanlık Genelgesinde düzenlenmiş olup hak sahiplerine ödenecek kira bedeli tespitlerinin ilçemizde mahalle bazında tespitlerinin yapılması gerektiğinden konunun Tarife Komisyonuna havale edilmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:77-

Briketçilerin kira bedellerinin yeniden belirlenmesi için mecliste karar alınması:

Konu kapsamında İlçemizdeki briketçilerin kira bedeli tespit edilmesi gerektiğinden konunun ayrıntılı olarak incelenmesi bakımında madde metni oybirliği ile Tarife Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

KARAR NO:78

Emlak ve İstimlak Müdürlüğün kurulması hakkında mecliste karar alınması :

5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi hükümlerine dayanılarak yeni bir müdürlüğün kurulması Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Anılan madde hükmüne göre  belediyemizin ihtiyacı olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğün kurulmasına madde metni üzerinde yapılan istişare sonucunda oybirliği ile kurulmasına karar verildi.

KARAR NO:79

İlçemiz İsmail Beşikçi Caddesinin isminin değiştirilmesi hakkında mecliste karar alınması

    Cadde, sokak,meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem flama ve benzerlerine tespitlerine ilişkin kararlarda, belediye meclisinin üye,tam sayısının salt çoğunluğu bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının  Üçte iki çoğunluğunun kararı aranır.Bu kararların Mülki idare Amirinin onayı ile yürürlüğe girer yasa hükmü amir olduğundan belirtilen Kanun kapsamında “5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi gereğince” İnegöl Belediyesinin İlçemize yapmış olduğu katkıları nedeni ile İlçemiz Çiftepınar Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesinin isminin değiştirilerek İNEGÖL Caddesi olarak isim verilmesine madde metni üzerinde yapılan açık oylama sonucunda meclisimiz oybirliği ile İsmail Beşikçi Caddesinin isminin değiştirilerek İNEGÖL Caddesi olarak isim verilmesine karar verildi.

KARAR NO:80

Evlendirme Memurun Nikah Memurunun dışarıda kıyılan nikah iş ve işlemleri  için mecliste ücretin belirlenmesi :

Belediye Evlendirme Memurunun ücretinin belirlenmesi için İlçemizdeki salon evliliklerinin dışarıda kıyılan nikahların iş ve işlemleri için alınacak ücretin belediye meclisinde kararlaştırılması gerektiğinden meclisimizce yapılan değerlendirme sonucunda konunun Tarife Komisyonuna havale edilmesine karar verildi

KARAR NO:81

Birimler arası düzenleme yapılması hakkında mecliste karar alınması :

Birimler arası düzenleme maksadı ile Yazı İşleri Müdürlüğünün (a) 30.03.2017 tarih ve 2946 sayılı yazı ve (b) 03.04.2017 tarih ve 3112 sayılı yazı talepleri meclisimizde görüşülerek konunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi kapsamında değerlendirilerek kurum içerisinde birimler arası iş bölümünü artırmak, koordineli çalışma düzeni oluşturmak ve gerek iş gücü gerekse zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olan Kademe Servisi Hizmetlerinin Ulaştırma Müdürlüğüne bağlanması Emlak servisinin ise Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlanması,uygun olacağından yapılan istişare sonucunda meclisimiz oybirliği ile karar verildi.BaŞa al