MAYIS AYI ASKI İLANI (09-15 Mayıs 2017)

 Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması;

Belediye Başkan V.Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş AKHAN’ın bir dakikalık saygı duruşundan sonra meclis üyelerinin toplantıya iştirak ettiklerinden dolayı teşekkür ederek. Gündem maddelerine geçildi

 

GÜNDEM MADDELERİ   

Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması

KARAR NO:82.2016 yılı Gelir ve Gider kesin hesabın görüşülmesi

KARAR NO:83.Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Sağdıç Köyü 204-205,206 ve 269 nolu  parsellerle ilgili mecliste görüşülmesi

KARAR NO:84-Dava konusu alacağımız olan İlçemiz Devlet Hastanesinin Su borcu hakkında Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi 

KARAR NO:85-28.03.2017 tarih ve 2922 sayılı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ticari taksilerin taşıma ruhsat bedeli hakkında Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi 

KARAR NO:86-3713 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin uygulanması kapsamındaki kira rayiç bedelinin Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi

KARAR NO:87-Briketçilerin kira bedellerinin yeniden belirlenmesi için Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi 

KARAR NO:88-Evlendirme Memurun  dışarıda kıyılan nikah ve iş ve işlemleri  için Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi

KARAR NO:89-Belediyemize ait Mem u Zin Parkının 2886 Sayılı Kanun kapsamında açık ihale ile kiralanması için mecliste karar alınması   

KARAR NO:90-Belediyemize ait gayrimenkullerimizin açık ihale ile kiraya verilmesi hakkında karar alınması

KARAR NO :91-İller Bankasında İlçemizde yolların asfalt ile kaplanması işinde kullanılmak üzere 23.600.000,00 TL. (Yirmi ÜçMilyon Altıyüzbin Türk Lirası) Kredi alınması hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO:92-4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun 4. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendi kapsamında Doğalgaz Dağıtım Şirketine Yüzde on nispetinde ortak olmak için  mecliste karar alınması

KARAR NO:93.0 Ada 140 parselde bulunan Mera alanının 4342 Sayılı Mera Kanununa göre amaç tahsis değişikliği yapılarak mesire alanı olarak değerlendirilmesi amacı ile kamu yararına kararının alınması hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO: 94.Doğubayazıt Karaca Köyünde bulunan 0 ada 62 nolu parselde bulunan mera alanının 4342 Sayılı Mera Kanununa göre amaç değişikliği yapılarak canlı hayvan pazarı olarak değerlendirilmesi amacı ile kamu yararına kararının mecliste karar alınması

KARAR NO:82

2016 yılı Gelir ve Gider kesin hesabın görüşülmesi:

 Bu madde metni bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere Plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:83

Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Sağdıç Köyü 204-205,206 ve 269 nolu  parsellerle ilgili meclis te görüşülmesi 

 Bahsi geçen parsellerde geçen derenin vasfını yitirip yetirmediği ile ilgili Devlet Su İşlerinden görüş istenileceğinden kararın bir sonraki meclis toplantısında ele alınmak üzere madde metni üzerinde yapılan açık oylama sonucunda konunun bir sonraki aya ertelenmesine meclisimizce karar verildi. verildi.

KARAR NO: 84

Dava konusu alacağımız olan İlçemiz Devlet Hastanesinin Su borcu hakkında Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi 

          Dava konusu alacağımız olan İlçemiz Devlet Hastanesinin Su borcu hakkında Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi :5393 Sayılı Kanunun Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (h) bendinde, “Vergi,Resim ve Harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL. dan fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye,kabul ve feragate karar vermek” hükmü yer almaktadır.

           Bu hükme göre belediye meclisinin belediye alacağından feragate karar verebilmesi için alacağın beşbin TL. yı aşması ve dava konusu olması gerekmektedir.Devlet Hastanesi 53-56-57-3560 nolu su abonelerinin 846.320,28 TL.su borcu için 2017/7 Doğubayazıt Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunduğundan su alacağımız dava konusu olmuştur.Tarife Komisyonun yaptığı inceleme sonucunda Devlet Hastanesinin su sayacının bozuk olduğu hastanenin talebi üzerine 06.02.2017 tarihinde yeni sayaç takıldığı ortalama 86 gün içinde 14.569.00 M3 harcadığı günlük 170 m3 su harcadığı tespit edilmiştir.Bu durumu değerlendirdiğimizde 2014 Aralık ayından Nisan 2017 ye kadar 147.900 M3 su harcanmış KDV dahil toplam 511.325,74 TL. yaklaşık bir bedel tespit edilmiştir. Komisyonumuzca 5393 Sayılı Kanun kapsamında Devlet Hastanesi su alacağımız sulh yoluyla 300.000,00 Tl. nın Temmuz 2017 tarihinde peşin olarak ödenmesine geri kalan 211.325,74 Tl.nın 4 eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına   Birinci taksidi Ağustos 2017 52.831,43 Tl. İkinci Taksidi Eylül 2017 52.831,43 Tl. Üçüncü Taksidi Ekim 2017 52.831,43 Tl.,dördüncü Taksidi Kasım 2017 52.831,43 Tl. olarak belirlenmesine toplamda 511.325,74 Tl. nın Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tahsil edilmesine alınan meclis karar suretlerinin muhataplarına, Yazı İşleri Müdürlüğüne,Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine madde metni üzerinde yapılan müzakere sonucunda meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:85

28.03.2017 tarih ve 2922 sayılı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ticari taksilerin taşıma ruhsat bedeli hakkında Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün talep yazıları gereği ilçemiz ticari taksi esnafının ilçemiz dışında çıkan yolcuların götürdükten sonra dönüşlerinde belediyemizce verilmesi gereken yetki belgeleri olmamasından dolayı cezayi duruma düştükleri ve bu sebeple mağdur olduklarından belediyemiz meclisinden ticari taşıma yetki belgesinin (Taşıma Ruhsatı) verilmesi gerektiğinden yapılan müzakere sonucunda belediye meclisi konuyu Tarife komisyonuna havale edildiği komisyonumuzun almış olduğu karar neticesinde Belediyemiz sınırları dahilinde Taksiler için ruhsat bedeli 150,00 TL. her yıl vize işlemleri için ise 100,00 TL. olarak belirlenmesine madde metni üzerinde yapılan açık oylama sonucunda meclisimiz oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

KARAR NO:86-

3713 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin uygulanması kapsamındaki kira rayiç bedelinin Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi

3713 Sayılı Kanunun 21 maddesinin uygulanması konusunda gerekli bilgi ve belgeler toplandıktan sonra konunun karara bağlanması, madde metninin bir sonraki meclis toplantısında ele alınmak üzere ertelenmesine karar verildi.

KARAR NO:87

Briketçilerin kira bedellerinin yeniden belirlenmesi için Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi  

     03.11.2009 tarih 12 nolu meclis kararı ile briket imalathaneleri için toplu bir alanda belediyemize ait yer tahsisi yapılmıştır.10.12.2009 ve 186 nolu meclis kararında 2010 yılında geçerli olmak üzere M2 başına 50 Kuruş olarak belirlenmiştir.Yapılan inceleme sonucunda şu ana kadar her herhangi bir işgaliye ücreti briket imalatçıları tarafından ödenmediği, belirlenmiştir.Müteakip yıllar için tarife komisyonu veya maliye bakanlığı belirlediği yeniden 0 değerlendirilme oranı üzerinde artış yapılmasına istinaden 2010-2016 yılları arası önceden belirlenen oran üzerinde işgaliye ücreti alınmasına 2017 yılı için M2 1 TL. den  mevcut briketçilere işgaliye sözleşmesi yapılmasına mevcut alanların 2886 Sayılı yasa kapsamında açık ihale ile ihale edilmesine madde metni üzerinde yapılan müzakere sonucunda meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:88

Evlendirme Memurun  dışarıda kıyılan nikah iş ve işlemleri  için Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi  

              Evlendirme Memurluğunun talebi üzerine Evlendirme Memurunun kurum dışından salonlarda nikah kıyması halinde 200,00 TL. ücret alınmasına madde metni üzerinde yapılan açık oylama sonucunda meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:89

Belediyemize ait Mem u Zin Parkının 2886 Sayılı Kanun kapsamında açık ihale ile kiralanması için mecliste karar alınması  

Mülkiyeti belediyemize ait olan Mem u Zin parkının 2886 Sayılı Kanun kapsamında açık ihale ile kiralanması için madde metni üzerinde yapılan müzakere sonucunda söz konusu parkın 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihale edilmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:89

Belediyemize ait Mem u Zin Parkının 2886 Sayılı Kanun kapsamında açık ihale ile kiralanması için mecliste karar alınması   

Mülkiyeti belediyemize ait olan Mem u Zin parkının 2886 Sayılı Kanun kapsamında açık ihale ile kiralanması için madde metni üzerinde yapılan müzakere sonucunda söz konusu parkın 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihale edilmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:90

Belediyemize ait gayrimenkullerimizin açık ihale ile kiraya verilmesi hakkında karar alınması 

 Mülkiyeti belediyemize ait olan tüm gayrimenkullerinin 2886 Sayılı Kanun kapsamında açık ihale ile 3 yıl süre ile kiralanması hususunda belediye meclisimizce encümene yetki verilmesi için yapılan müzakere sonucunda tüm gayrimenkullerimizin açık ihale ile kiraya verilmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.   

KARAR NO:91

İller Bankasında İlçemizde yolların asfalt ile kaplanması işinde kullanılmak üzere Kredi alınması hakkında mecliste karar alınması 

   İlçemizde yolların asfalt ile kaplama işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 23.600.000,00 TL. (Yirmi Üç milyon altı yüz bin) Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara,faiz denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan her hangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100 üne kadar karşılanmasına kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç ve gereç  ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkullü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye. Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ‘ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:92

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun 4. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendi kapsamında Doğalgaz Dağıtım Şirketine Yüzde on nispetinde ortak olmak için  mecliste karar alınması 

Aksa Doğalgaz Ağrı Şirketinin 03.05.2017 tarih ve ADG 17/017 sayılı yazıları gereğince şirketlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açmış olduğu ihale sonrası 13.04.2017 tarih ve 7021-2 sayılı kurul kararı ile Ağrı ve Doğubayazıt şehirlerinden oluşan Dağıtım Bölgesinden faaliyet gösterilmek üzere 30 yıl süre ile dağıtım lisansı aldıklarından 4646 Sayılı Doğalgaz piyasası Kanunun 4. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendinde kuruldan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aranmaksızın % 10 nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır hükmü yer aldığından söz konusu Aksa Doğalgaz Şirketinin ilgili kanun hükmüne uygun olarak dağıtım lisansları kapsamında bulunan Ağrı ve Doğubayazıt Belediyelerini toplamda % 10 nispetinde hissesine ortak olmak üzere davet edildiği görüldüğünden bu bağlamda yapılan müzakere sonucunda belediyemizin söz konusu şirkete % 10 nispetinde hissesine ortak olmak üzere herhangi bir sakınca görülmediğinden meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:93

0 (sıfır) Ada 140 parselde bulunan Mera alanının 4342 Sayılı Mera Kanununa göre tahsis amaç değişikliği yapılarak mesire alanı olarak değerlendirilmesi amacı ile kamu yatırım   kararının alınması hakkında mecliste karar alınması 

Doğubayazıt İlçemizde halkın dinlenme amaçlı kullanacağı yeterli miktarda mesire alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle ilçemizin daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olması için ve yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile tüm halkın hizmetine açılacak bir mesire alanının yapılması gerektiğinden mera alanının tahsis amaç değişikliğinin yapılmasına belediye meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:94

           

Doğubayazıt Karaca Köyünde bulunan 0 ada 62 nolu parselde bulunan mera alanının 4342 Sayılı Mera Kanununa göre amaç değişikliği yapılarak canlı hayvan pazarı olarak değerlendirilmesi amacı ile kamu yatırım kararının mecliste karar alınması :   

Doğubayazıt İlçemizde hali hazırda ruhsatlı bir canlı hayvan pazarı bulunmamaktadır.İlçemizin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılığın daha modern daha güzel şartlarda yapılabilmesi için acil olarak bir canlı hayvan pazarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu amaçla Karaca Köyü mevkinde bulunan 0 ada 62 nolu mera parselinin canlı hayvan pazarı olarak değerlendirilmesi için cins değişikliği ve tahsisi talep edildiğinden madde metni üzerinde yapılan müzakere sonucunda meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

BaŞa al