HAZİRAN AYI ASKI İLANI (06-12 Haziran 2017)

 Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması;

Belediye Başkan V.Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş AKHAN’ın bir dakikalık saygı duruşundan sonra meclis üyelerinin toplantıya iştirak ettiklerinden dolayı teşekkür ederek. Gündem maddelerine geçildi

 

GÜNDEM MADDELERİ   

Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması

KARAR NO:95 Personel hizmet alımı ihalesi hakkında mecliste görüşülmesi

KARAR NO:96-2016 yılı Gelir ve Gider kesin hesabın görüşülmesi

KARAR NO:97-Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Sağdıç Köyü 204-205,206 ve 269 nolu  parsellerle ilgili mecliste görüşülmesi

KARAR NO:98-3713 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin uygulanması kapsamındaki kira rayiç bedelinin Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi

KARAR NO:99-4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun 4. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendi kapsamında Doğalgaz Dağıtım Şirketine Yüzde on nispetinde ortak olmak için yapılacak olan protokollerde Belediye Başkanına yetki verilmesi

KARAR NO:100-Dava konusu alacağımız olan şehirler arası otobüs terminali kira alacağımız hakkında mecliste görüşülmesi   

KARAR NO:101-Otopark bedelinin belirlenmesi hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO:102- İlçemiz Cadde ve Sokak İsimlerinin değiştirilmesi hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO:103- DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi projesi kapsamında desteklenen Doğubayazıt İlçesinde yapılacak olan ruhsatlı canlı hayvan pazarı yapı projesinin % 10 luk yapım bedelinin belediye tarafından karşılanacağına dair mecliste karar alınması :

KARAR NO:104-Tellallık Harcı, Anons ücretinin mecliste görüşülmesi

KARAR NO:105-Şehir merkezinde park yeri ücretinin alınması hakkında mecliste karar alınması

 

KARAR NO:95

Personel hizmet alımı  ihalesi hakkında mecliste görüşülmesi 

Belediyemiz ihale komisyonu tarafından ihalesi yapılan ve 16.08.2016 yılında sözleşmesi imzalanan 12 ay süreli 96 vasıflı ve vasıfsız personel ve araç çalıştırılması işi ihalesi 20.08.2017 tarihinde sona ereceğinden,

   Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde ihtiyaçlarımız doğrultusunda belediyemizin çeşitli müdürlük ve birimlerinde çalıştırılmak üzere Tekniker, Büro Yöneticisi, Kontrolör, Bilgi işlem sorumlusu, İtfaiye Personeli, Zabıta Personeli, Su ve Kanalizasyon için Operatör, Şoför, alt yapı işçisi, Atölye İşçisi, Saha Sorumlusu, idari sorumlu, beden işçisi, idari hizmet vb. işlerde çalıştırılmak üzere 5393 sayılı belediye Kanununun 67’ nci maddesi gereği 24 ay süre ile personel hizmet alım ihalesi yapılması için madde metni üzerinde yapılan açık oylama sonucunda meclisimiz oybirliği ile karar metninde bulunan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi kapsamında 24 ay süre ile personel hizmet alım ihalesinin yapılmasına meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:96

2016 yılı Gelir ve Gider kesin hesabın görüşülmesi:

 

 Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenen 2016 yılı kesin hesaba göre gelir ve gider icmali aşağıda belirtilmiştir.

 

2016 Yılı Gelir Kesin Hesabı:

1.Vergi Gelirleri                                              2.023.146,99 TL.

2.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :                  5.673.643,86 TL.

3.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelir :     366.606,44 TL.

4.Diğer Gelirler:                                            41.911.666,65 TL.

Toplamı :                                                      49.975.063,94 TL.

2016 Yılı Gider Kesin Hesabı

1.Personel Giderleri                                   16.842.297,17 TL.

2.Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Gider :             1.960.967,87 TL.

3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri :                25.444.824,41 TL.

4.Faiz Giderleri :                                          1.769.495,77 TL.

5.Cari Transferler :                                      1.608.226,43 TL.

6.Sermaye Giderleri :                                     541.010,68 TL:

Toplamı :                                                   48.166.822,33 TL.

  2016 yılı Gelir Gider kesin hesabına kabulüne meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:97

Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Sağdıç Köyü 204-205,206 ve 269 nolu  parsellerle ilgili meclis te görüşülmesi 

 Bahsi geçen parsellerde geçen derenin vasfını yitirip yetirmediği ile ilgili Devlet Su İşlerinden görüş istenilmiş olup konu kapsamında nihayi sonuç verebilmek için Devlet Su İşlerinde gelecek görüş doğrultusunda iş ve işlemlerin imar komisyonuna havale edilmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:98

3713 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin uygulanması kapsamındaki kira rayiç bedelinin Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi 

Bu madde metni bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:99

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun 4. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendi kapsamında Doğalgaz Dağıtım Şirketine Yüzde on nispetinde ortak olmak için yapılacak olan protokollerde Belediye Başkanına yetki verilmesi

 

Aksa Doğalgaz Ağrı Şirketinin 03.05.2017 tarih ve ADG 17/017 sayılı yazıları gereğince şirketlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açmış olduğu ihale sonrası 13.04.2017 tarih ve 7021-2 sayılı kurul kararı ile Ağrı ve Doğubayazıt şehirlerinden oluşan Dağıtım Bölgesinden faaliyet gösterilmek üzere 30 yıl süre ile dağıtım lisansı aldıklarından 4646 Sayılı Doğalgaz piyasası Kanunun 4. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendinde kuruldan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aranmaksızın % 10 nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır hükmü yer aldığından söz konusu Aksa Doğalgaz Şirketinin ilgili kanun hükmüne uygun olarak dağıtım lisansları kapsamında bulunan Ağrı ve Doğubayazıt Belediyelerini toplamda % 10 nispetinde hissesine ortak olmak üzere davet edildiği görüldüğünden konu kapsamında İş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkan Vekili Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş AKHAN’a yetki verilmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:100

Dava konusu alacağımız olan şehirler arası otobüs terminali kira alacağımız hakkında mecliste görüşülmesi  

08.06.2017 tarihinde Belediye Tarife Komisyonuna havale edilen konu komisyonun 12.06.2017 tarihinde yaptığı inceleme sonucunda 5393 Sayılı Kanunun Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (h) bendinde, “Vergi,Resim ve Harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL. dan fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye,kabul ve feragate karar vermek” hükmü yer almaktadır.Konu kapsamında Şehirler arası otobüs terminali kira alacağımızın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (h) bendi kapsamında değerlendirilmek üzere İlçemiz Van- Çaldıran-Erciş ve Erzurum iline yolcu taşımacılığı yapan firmaların terminale taşınmasına,konunun Belediyemiz Tarife Komisyonunda değerlendirildiğinden belediyemiz ile Canaletto Tuncay Zülfükar Taş.Gıda İşl.Ltd.Şti.arasında olan uyuşmazlık nedeni ile söz konusu uyuşmazlığın şehirler arası otobüs terminali kira  alacağımız ile ilgili olduğundan belirtilen konunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (h) bendi kapsamında Ekli listede belirtilen kira alacağı 541.824,53 TL. olarak belirlenmiştir.200.000,00  Tl. ‘nın 03.07.2017 tarihinde peşin olarak yatırılmasına,  geriye kalan 341.824,53 TL.nın  iki taksitle (birinci taksidi (30.10.2017 tarihinde 100.000,00 TL., İkinci taksidi 29.12.2017 tarihinde 241.824,53 TL. olarak yatırılmasına meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:101

Otopark bedelinin belirlenmesi hakkında mecliste karar alınması :

Belediyemiz Meclis Başkanlığına 09.06.2017 tarih ve 944 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün talep yazıları gereğince otopark yönetmeliğinin genel esasları Bölümünün 4. Maddesi ile İmar Kanununun 37. Maddesine göre otopark tesis edilemeyen alanlarda birim otopark bedelinin belirlemesi talep edildiğinden meclisimizce yapılan istişare sonucunda konunun Tarife Komisyonunda görüşülerek karara bağlanması için Tarife Komisyonuna havale edilen konu 12.06.2017 tarihinde görüşülerek her bir otopark için 2.500,00 TL. otopark bedeli olarak alınmasına meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:102

İlçemiz Cadde ve Sokak İsimlerinin değiştirilmesi hakkında mecliste karar; 

   Cadde, sokak,meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem flama ve benzerlerine tespitlerine ilişkin kararlarda, belediye meclisinin üye,tam sayısının salt çoğunluğu bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının  Üçte iki çoğunluğunun kararı aranır.Bu kararların Mülki idare Amirinin onayı ile yürürlüğe girer yasa hükmü amir olduğundan belirtilen Kanun kapsamında “5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi gereğince”

İlçemiz Yeni Mahallede bulunan Yonca Sokağın adının değiştirilerek  yerine Dursun Sokak olarak isim verilmesine,aynı kanun kapsamında İlçemiz Ahmedi Hani Parkı olarak adlandırılan bulvardan itibaren (Ağrı caddesi olarak adlandırılan) caddeye de  Erzurum Caddesi olarak değiştirilerek isim verilmesine madde metni üzerinde yapılan açık oylama sonucunda meclisimiz oybirliği ile Yeni Mahallede Bulunan Yonca Sokağın adının DURSUN Sokak olarak Değiştirilmesine  Ahmedi Hani Parkı olarak adlandırılan bulvardan itibaren (Ağrı Caddesi olarak adlandırılan) caddeyede  ERZURUM Caddesi  olarak isim verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:103

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi projesi kapsamında desteklenen Doğubayazıt İlçesinde yapılacak olan ruhsatlı canlı hayvan pazarı yapı projesinin % 10 luk yapım bedelinin belediye tarafından karşılanacağına dair mecliste karar alınması : 

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi projesi kapsamında desteklenen Doğubayazıt İlçesinde yapılacak olan canlı hayvan pazarı yapı projesinin % 10 luk yapım bedelinin belediyemiz tarafından karşılanmasına meclisimiz oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO:104

Tellalık Harcı, Anons ücretinin mecliste görüşülmesi :

08.06.2017 tarihinde Belediye Tarife Komisyonuna havale edilen konu komisyonun 12.06.2017 tarihinde yaptığı inceleme sonucunda,Belediyemiz Meclis Başkanlığına 06.06.2017 tarih ve 6244 Zabıta Müdürlüğünün  talep yazıları gereğince Belediyemiz Ses yayını cihazları ile yapılacak reklam ve ilanın anons edilmesi halinde kelime başı:Sosyal amaçlı ilanlar: 0,25 Krş,

Ticari amaçlı ilanlar her kelimesi için 0,50 Krş.

Resmi dairelerde gelen anonslar ücretsizdir.

İlan tahtasında üç güne kadar ilan edilmesi istenen ilanlarda 100,00 TL.alınmasına,

Telalık Harcı :2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 67.68,69,70,71. maddelerine istinaden belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal. Balıkhane,mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya Tellalı bulundurulan sair yerlerinde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne suretle  olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı telalık harcına tabiidir.Tellallık  harcının nispeti % 2 dir. 100,00 TL. aşan satışlarda aşan kısım için nispet % 1  olduğundan Tellallık  harcının mevcut yasa kapsamında alınmasına meclisimiz oybirliği ile karar verildi. 

KARAR NO:105

Şehir merkezinde park yeri ücretinin alınması hakkında mecliste karar alınması

5393 sayılı Belediye Kanununun 15/p maddesine göre, belediye, karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletilmek veya kiraya vermek yetkisine sahiptir. Bu hüküm gereğinde ilçe trafik komisyonunun uygun görüşü alınmak suretiyle, caddelerde park edilebilecek yerlerin belirlenmesi ve buralara araçlarını park edenlerden, meclisçe düzenlenecek ücret tarifesine göre park alınması mümkündür. Bu kapsamda Belediye meclisimizce yukarda izah edildiği gibi park yeri ücretinin alınması konusunda meclisimiz iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda şehir merkezinde park yeri ücretinin alınması konusunda 3 yıllığına ihale edilebilmesi için Encümene yetki verilmesine esas itibariyle kamu hizmetlerinin temel amacı vatandaşlarımızın yaşam biçimini iyileştirmek ve onların refah düzenini artırmaktır. Belediyelerde bir kamu kurumudur. Dolayısıyla ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının temin edilmesi, esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ve korunabilmesi için belediye emir ve yasakların konulması kaçınılmazdır. Bu bağlamda şehir merkezinde park yeri ücretinin alınması için 5393 sayılı kanun kapsamında Belediye encümenine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

BaŞa al