TEMMUZ AYI ASKI İLANI (04-10 Temmuz 2017)

 Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması;

Belediye Başkan V.Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş AKHAN’ın bir dakikalık saygı duruşundan sonra meclis üyelerinin toplantıya iştirak ettiklerinden dolayı teşekkür ederek. Gündem maddelerine geçildi

 

GÜNDEM MADDELERİ   

Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması

KARAR NO: 106-Doğubayazıt İlçesinde sokak hayvanları için geçici bakım ve rehabilitasyon merkezinin açılması hakkında görüşülmesi

KARAR NO:107-Belediyemiz tarafında Mayıs 2017 tarihinde yaptırılan parka isim verilmesi hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO:108-Kısmi Zamanlı sözleşmeli (Makine Mühendisi) personel çalıştırılması hakkında karar alınması

KARAR NO:109-Ağrı ili Doğubayazıt ;İlçesi Sağdıç Köyü 269,204,205 ve 206 parsel nolu taşınmazlarda geçen dere yatağı ve imar planı hakkında karar alınması

KARAR NO:110-Yazgül YILDIRIM’ a ait Hürriyet Mahallesi 363 ada 19 nolu parselin imar parselinde park yeri hakkında mecliste görüşülmesi

KARAR NO:111-6.Mülkiyeti Çiğdem ÖZER’e ait  Ahmedi Hani Mahallesi 13 ada 24 nolu parsel taşınmaz hakkında görüşülmesi

KARAR NO:112-3713 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin uygulanması kapsamındaki kira rayiç bedelinin Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi

KARAR NO:113-04.07.2017 tarih ve 1449 sayılı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yazısına istinaden belediyemiz bünyesinde olan Otobüslerin kiraya verilmesi hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO:106-

Doğubayazıt İlçesinde sokak hayvanları için geçici bakım ve rehabilitasyon merkezinin açılması hakkında görüşülmesi 

5199 Sayılı Sokak Hayvanlarını Koruma Kanununa göre belediyelerin önemli görevli arasında geçici hayvan bakım evlerinin açılması bulunmaktadır.Şu anda Doğubayazıt ta ruhsatlı bir barınak bulunmamaktadır.Özellikle Sokak hayvanlarının sayılarının kontrol altına alınması hasta ve bakıma muhtaç hayvanların tedavi edilmesi aşılanması, kısırlaştırılması ve küpellenmesi  için geçici bakım evi açılmasına meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:107-

Belediyemiz tarafında Mayıs 2017 tarihinde yaptırılan parka isim verilmesi hakkında mecliste karar alınması 

   Cadde, sokak,meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem flama ve benzerlerine tespitlerine ilişkin kararlarda, belediye meclisinin üye,tam sayısının salt çoğunluğu bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının  Üçte iki çoğunluğunun kararı aranır.Bu kararların Mülki idare Amirinin onayı ile yürürlüğe girer yasa hükmü amir olduğundan belirtilen Kanun kapsamında “5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi gereğince” 

İlçemiz Çiftepınar Mahallesinde yapımı Mayıs 2017 yılında yapılıp tamamlanan parkımıza isim verilmesi gerektiğinden yeni yapılan park için belediye meclisimizce yapılan istişare sonucunda Çiftepınar Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde bulunan parkımıza Selahaddin Eyyubi isminin verilmesine,alınan meclis kararının ilgili birimlere gönderilmesine  meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:108

Kısmi Zamanlı sözleşmeli (Makine Mühendisi) personel çalıştırılması hakkında mecliste karar alınması 

  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereği, belediyemiz ihtiyacı olan 1 adet kısmi zamanlı Makine Mühendisi  sözleşmeli personelin belediyemizin ihtiyacı olduğundan belirtilen yasa kapsamında 1 adet kısmi zamanlı makine mühendisinin çalıştırılmasına  ve ücreti 2017 yılı İçişleri Bakanlığınca Mahalli idareler için belirlenen ücret tabanları baz alınarak Kısmi Zamanlı Makine Mühendisi ücretinin 1.470,16 TL.olarak belirlenmesine madde metni üzerinde yapılan müzakere sonucunda meclisimiz oybirliği ile 1 adet Kısmi Zamanlı Makine Mühendisi çalıştırılmasına meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:109

Ağrı ili Doğubayazıt ;İlçesi Sağdıç Köyü 269,204,205 ve 206 parsel nolu taşınmazlarda geçen dere yatağı ve imar planı hakkında karar alınması 

Yukarıda belirtilen taşınmazlar için belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü8.Bölge Müdürlüğünde konu kapsamında görüş istendiği verilen cevabi yazıda belirtilen parseller için dere yatağı dere vasfını yitirmemiş olup, imar planı çalışmalarında imar planı dışı tutulması şartı ile taşınmazların imara açılmasında sakınca bulunmadığı bildirildiğinden bahsi geçen parsellerin mevzi imar talebine ilişkin parsellerde geçen derenin vasfının durumu ile ilgili DSİ’den görüş alındığından görüşe göre dere vasfının yitirmediği anlaşılmış ve ilgili parsellere ilişkin sunulmuş paftaya göre mevzi imarın yapılması uygun olup, belediyemiz imar komisyonu ve meclis başkanlığımızca yapılan tetkik sonucunda belirtilen parseller için 09.06.2016 tarih ve 6-252 sayılı meclis kararında da konuya ilişkin bilgiler yer verildiği bahsi geçen parsellere komşu parsellerin tamamında ilave imar kapsamında planlama yapıldığı belirtilen taşınmazlar için % 32 oranında yol,(BHA) park ve sosyal donatı alanları plan uygulaması kapsamında kalması şartı ile derenin vasfı yitirmediği anlaşılmış olduğundan ilgili parsellere ilişkin sunulmuş paftaya göre mevzi imarın yapılması uygun görülmüştür.Madde metni üzerinde yapılan açık oylama sonucunda meclisimiz oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

KARAR NO:110

Yazgül YILDIRIM’ a ait Hürriyet Mahallesi 363 ada 19 nolu parselin imar parselinde park yeri hakkında mecliste görüşülmesi 

İlçemiz Hürriyet Mahallesi 363 ada 19 nolu parsel hakkında belediye başkanlığımıza müracaat talebinde bulunan Yazgül YILDIRIM’ın talebi olan söz konusu taşınmaz üzerinde imar planında yeşil alan ve park olarak gösterilen parselde imar planında yeşil alan ve parkın kaldırılması için  meclisimizce yapılan istişare sonucunda konunun 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında gerekli tetkiklerin yapılması için imar komisyonuna havale edilmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:111-

Mülkiyeti Çiğdem ÖZER’e ait  Ahmedi Hani Mahallesi 13 ada 24 nolu parsel taşınmaz hakkında görüşülmesi 

29.06.2017 tarih ve bila sayılı dilekçe ile Belediyemiz meclis başkanlığına talepte bulunan Çiğdem ÖZER’in Ahmedi Hani Mahallesi 13 ada 24 nolu parselde kayıtlı olan taşınmazın imar planında yol olarak görüldüğü imar planına daha önce itiraz ettiğini beyanda bulunmuş ilgilinin mağduriyetinin giderilmesi hususunda belediye meclisinde söz konusu taşınmaz için belediye meclisinde karar talep ettiğini bu talep doğrultusunda konunun incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:112

3713 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin uygulanması kapsamındaki kira rayiç bedelinin Tarife Komisyonumuzca meclise bilgi verilmesi 

Yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederken terör eylemlerine muhatap olarak malûl olanların kendilerine, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine, yurt içinde ikametgâh olarak kullanacakları konut için ödenecek kira bedelinin 10 yıl süreyle Devlet tarafından karşılanması 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesi (b) bendinde hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede hak sahiplerinin konut kiralamalarında uyulması gereken usul ve esaslar için kiralamanın yapıldığı yerlerdeki belediye rayiçlerini geçmeyeceği 2006/8 sayılı Genelge ile hüküm altına alınmış olduğundan  konunun belediyemiz Tarife Komisyonunca gerekli tetkikler yapıldıktan sonra karara bağlanacağını meclisimiz oybirliği ile karar verildi. 

 KARAR NO:113-04.07.2017 tarih ve 1449 sayılı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Otobüslerin kiraya verilmesi hakkında mecliste karar alınması

KARAR NO: 113

04.07.2017 tarih ve 1449 sayılı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yazısına istinaden belediyemiz bünyesinde olan Otobüslerin kiraya verilmesi hakkında mecliste karar alınması 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün talebi üzerine yapılan müzakere sonucunda belediyelerin gelir getirmek amacı ile sahip oldukları menkul mallarıda kiraya vermeleri mümkündür. Otobüslerin satış ihalesi yapılıncaya kadar Türkiye Sigorta,Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği Ocak ayı itibari ile uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer listesinde yer alan Kasko Sigorta değerinin % 1 oranında otobüslerin aylık kiraya verilmesi meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

BaŞa al