İhalenin Adı :HURDA ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI
İhale No: :1

 

HURDA ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)

1-      Doğubayazıt Belediyesi Demirbaşlarına kayıtlı iken ekonomik ömrünü doldurmuş aşağıda özelikleri belirtilen araç, iş makinesi ve demirbaşlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile satış ihalesi yapılacaktır.

2-      İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince AÇIK ARTTIRMA usulü ile yapılacaktır.

3-      Satış için tespit edilen MUHAMMEN BEDELDEN KDV hariçtir.

4-      İhale geçici teminatı muhammen bedeli %3 ü İhale Geçici teminat bedeli Halk Bankası 7000009 numaralı hesaba ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. İhale ile ilişkisi kalmayan isteklilere geçici teminatı bedeli iade edilecektir.

5-      İhale Belediye toplantı salonunda 03/07/2017 Tarih ve saat 14:00’ da yapılacak

6-      İhale ile satışı yapılacak olan araç, iş makinesi, hurdalara ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

7-      İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a)Doğubayazıt Belediye Başkanlığı adına geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

b)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

c)İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi (İkametgâh belgesi ya da Ticari ikametgâh Belgesi) ve nüfus cüzdan fotokopisini,

d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d1)Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

d2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f)Hafif vasıflı Demir çelik hurdası (Sac, araç hurdası ve tasnif edilmiş malzeme) ihalesine teklif verecek istekliler, 2872 sayılı çevre Kanunu uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan, ihale edilen işin konusu

g)Teklif verecek istekliler Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan M1-N1 (Bertaraf Formu) Belgesini vermek zorundalar. İzin ve Lisans Belgesini teklifiyle birlikte ihale komisyonuna sunacaktır.

8-      İsteklilerin, İdarece istenilen belgeleri her satış için ayrı olarak tanzim edip en geç ihale tarih ve saatinde İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekir.

9-      İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır.

10-  Posta yoluyla ve fax la yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11-  İdare ihaleyi yayıp yapmamakta serbesttir.

12-  İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır.

       13- İhale ile ilgili Şartnameler Belediyemiz veznesine 100 TL karşılığında temin edilebilir.

       14- İhale konusu araçların yükleme ve nakliye işleri yükleniciye aittir.

BaŞa al