İhalenin Adı :SELAHADDİN EYYUBİ PARKI VE BÜFENİN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE İLANI
İhale No: :3
DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ ÇİFTEPINAR MAHALLESİ SELAHADDİN EYYUBİ PARKI VE BÜFENİN İŞLETİLMESİ İŞİ VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR
 
 
Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:
Doğubayazıt Belediyesi tarafından yaptırılan Çiftepınar mahallesi 44 Ada 10 ve 11 nolu parsel  Yüzölçümü 2614m2 içinde 40 m2 bay-bayan lavabolar ile 38 m2 büfesi bulunan Selahaddin Eyyubi Parkın ve büfenin işletilmesi  İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45  maddesi gereğince açık teklif usulü ile Doğubayazıt Belediyesi İhale Odasında 18/08/2017 tarihinde saat 14.00’da ihale yapılacaktır.
İhaleye ilişkin ihale şartnamesi ve ekler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlünden 50.00 Tl karşılığı alınabilecektir
Muhammen Bedel ve Geçici Teminat; Muhammen bedel aylık 1462,50 TL+KDV, 3 yıllığına (36 ay) yıllık 17.550,00-TL (On yedi bin beş yüz elli Türk lirası) +KDV’dir. Geçici teminat muhammen bedel toplamının %3 olan 526,5 TL (Beş yüz yirmi altı  Türk lirası elli Kuruş)’dır. Özel Teminat 1.000,00 Türk lirasıdır.    
- İhaleye katılma şartları:
1 - Kanuni ikametgah belgesinin ibraz edilmesi,
2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi ve buna ilişkin beyan dilekçesi,
3 - Nüfus cüzdanı sureti
4 - İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, ihaleye katılanın şirket olması durumunda YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN her birine ait sabıka kaydı, ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı ( ortak girişim şirket olması halinde şirket ortaklarının her biri için sabıka kaydı ) getirilmesi.
5 - 2017 yılına ait Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi
5.1- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
5.2- Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
6 - Noter tasdikli imza sirküleri
7 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma durumunda ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri.
8 - Bu Şartnamede belirtilen miktardaki geçici teminatı vermesi.
9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde, gurubun bütün ortakları KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
10 - İhaleye katılacak isteklilerin ortak girişimci olması halinde 1, 2, 3, 4, 5, 5.1,5.2, 6, her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.
11 - İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin, ortak girişim olması halinde her bir ortağın vergi ve sigorta borcu olmadığına dair Belediye, Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,
12 - Bu Şartname ’de yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi,
13 - İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve sözleşme bedeli ihale alıcısına aittir.
Teklif Zarfları 18/08/2017 Cuma günü saat 14:00’ e kadar Doğubayazıt Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA İLGİLİLERE

- İLAN OLUNUR -

 
BaŞa al