İhalenin Adı :ŞEHİT ALİ DÜLEK PARKININ İŞLETİLMESİ İŞİ VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ
İhale No: :5

 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ ÇİFTEPINAR MAHALLESİ MEHMET MUSTAFA ALPDOĞAN CADDESİ ŞEHİT ALİ DÜLEK PARKININ İŞLETİLMESİ İŞİ VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

 
Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:
Doğubayazıt Belediyesi tarafından yaptırılan Çiftepınar mahallesi Mehmet Mustafa Alpdoğan Caddesi 753,57 m2 alan içinde 20 m2 Bay-Bayan Lavabosu, 20 m2 Büfesi bulunan Şehit Ali Dülek Parkının işletilmesi ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile Doğubayazıt Belediyesi İhale Odasında 16/10/2017 tarihinde saat 16.00’da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin ihale şartnamesi ve ekler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50.00 Tl karşılığı alınabilecektir
Muhammen Bedel ve Geçici Teminat; Muhammen bedel aylık 531,00 TL+KDV, 10 yıllığına (120 ay) 63.720,00-TL (Altı Bin Üçyüz Yetmiş İki Türk lirası) +KDV’dir. Geçici teminat muhammen bedel toplamının %3 olan 1.912,00 TL (Bin Dokuz Yüz On İki Türk lirası)’dır. Özel Teminat 1.000,00 Türk lirasıdır.
- İhaleye katılma şartları:
1 - Kanuni ikametgah belgesinin ibraz edilmesi,
2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi ve buna ilişkin beyan dilekçesi,
3 - Nüfus cüzdanı sureti
4 - İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, ihaleye katılanın şirket olması durumunda YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN her birine ait sabıka kaydı, ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı ( ortak girişim şirket olması halinde şirket ortaklarının her biri için sabıka kaydı ) getirilmesi.
5 - 2017 yılına ait Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi
5.1- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
5.2- Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
6 - Noter tasdikli imza sirküleri
7 - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma durumunda ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
8 - Bu Şartnamede belirtilen miktardaki geçici teminatı vermesi.
9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde, gurubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
10 - İhaleye katılacak isteklilerin ortak girişimci olması halinde 1, 2, 3, 4, 5, 5.1,5.2, 6, her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.
11 - İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin, ortak girişim olması halinde her bir ortağın vergi ve sigorta borcu olmadığına dair Belediye,Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,
12 - Bu Şartname ’de yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi,
13 - İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve sözleşme bedeli ihale alıcısına aittir.
Teklif Zarfları 16/10/2017 Pazartesi günü saat 16:00’ e kadar Doğubayazıt Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
 
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA İLGİLİLERE
                                                 
                                                  - İlan olunur -
BaŞa al