İhale
29/06/2021 14:15 - 173 Gösterim  
Yazdır
PDF
RSS
.

DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT DOĞUBAYAZIT ALIŞ VERİŞ MERKEİ İÇERİSİNDE BULUNAN İŞYERLERİ VE HOME OFİSLERİN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN

Madde 1. Doğubayazıt Alışveriş merkezi içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2 si birleştirilmiş toplamda 14 adet tapulu iş yeri ve çeşitli katlarda toplam 6 adet home-ofis satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A, 36, 37 maddelerine göre kapalı teklif usulüne göre satılacaktır.
SIRA BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ KULLANIM AMACI BULUNDUĞU KAT M2 MUHAMMEN BEDEL
(KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI %3


1 2 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN BODRUM KAT 53,21 ₺312.608,75 + %18 KDV ₺9.378,26
2 3 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN BODRUM KAT 88,93 ₺522.463,75 + %18 KDV ₺15.673,91
3 4 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN BODRUM KAT 99,05 ₺581.918,75 + %18 KDV ₺17.457,56
4 17 ve 18 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 1 KAT 202,59 ₺1.367.482,50 + %18 KDV ₺41.024,48
5 26 ve 27 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 1 KAT 197,12 ₺1.463.616,00 + %18 KDV ₺43.908,48
6 33 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 1 KAT 53,3 ₺395.752,50 + %18 KDV ₺11.872,58
7 37 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 2 KAT 97,84 ₺660.420,00 + %18 KDV ₺19.812,60
8 38 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 2 KAT 104,08 ₺702.540,00 + %18 KDV ₺21.076,20
9 39 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 2 KAT 103,23 ₺696.802,50 + %18 KDV ₺20.904,08
10 45 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 2 KAT 111,78 ₺754.515,00 + %18 KDV ₺22.635,45
11 46 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 2 KAT 107,11 ₺722.992,50 + %18 KDV ₺21.689,78
12 47 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 2 KAT 212,24 ₺1.432.620,00 + %18 KDV ₺42.978,60
13 70 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ HOMO-OFİS 5.KAT 94,93 ₺130.528,75 + %18 KDV ₺3.915,86
14 107 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ HOMO-OFİS 10.KAT 96,58 ₺138.109,40 + %18 KDV ₺4.143,28
15 113 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ HOMO-OFİS 11.KAT 141,2 ₺194.150,00 + %18 KDV ₺5.824,50
16 114 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ HOMO-OFİS 11.KAT 155,2 ₺213.400,00 + %18 KDV ₺6.402,00
17 120 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ HOMO-OFİS 11.KAT 124,76 ₺171.545,00 + %18 KDV ₺5.146,35
18 122 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ HOMO-OFİS 12.KAT 155,2 ₺213.400,00 + %18 KDV ₺6.402,00
₺10.674.865,40

Yukarıdaki tabloda niteliği, tapu bilgileri ve diğer özellikleri,(muhammen satış bedeli, geçici teminat miktarı) belirtilen Doğubayazıt Belediyesine ait taşınmazlar Doğubayazıt Belediye Başkanlığınca 30.06.2021Çarşamba günü Saat 14:00’ de Belediye İhale Salonunda ihale ile satılacaktır. Taşınmaz mal satış şartnamesi 250,00 TL (İki Yüz Elli TL) karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
Madde 2. Taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda tabloda gösterilmiştir.
İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelin en az %3’ü(yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

 

Madde 3. İstenen Belge Ve Bilgiler
a) Satış peşin olarak yapılacak olup, ihale uhdesinde kalan kişi kendisine yapılan tebliğde verilen süre içerisinde ödemeyi Belediyenin göstereceği hesaba yapacaklardır.
b) İhaleye katılan istekliler geçici teminat tutarını yatırmak koşuluyla birden fazla iş yeri ve home-ofis hakkında teklif verebilirler.
c) İhale sonucu oluşacak Tapu devir masrafları, karar pulu, damga vergisi ve sözleşme bedeli ihale alıcısına aittir.
d) İhale üzerine kalan istekli ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapalı Teklif Usulü gereğince teklif sunacaktır.
e) Hali hazırda idarenin kiracısı olarak bulunan işyerlerinde bulunan kiracıların idareyle imzalamış olduğu sözleşmeden kaynaklı doğan hakları korunacaktır. Taşınmaz sahibi bu koşullar altında teklifini sunacağını kabul ve taahhüt eder.
f) Ödeme sözleşme imzalama süresi içerisinde gerçekleşirse kesin teminat alınmayacaktır. Aksi takdirde Satış tutarının %6 ‘sı oranında Kesin teminata hükmedilecektir.
g) 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı sözleşme yapılmış ise feshedilerek kesin teminatı irat kaydolunur. İlgili kurala uymayanlar hiçbir hak iddia edemezler.
h) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
i) İhale Komisyonu İsteklilerin ibraz ettikleri belgelerin tam ve doğru olduğunu kontrol eder, belgeleri eksik ya da şartnameye uygun olmayan isteklilerin açık artırmaya katılamayacakları tutanakla kayıt altına alınır.
j) İhaleye iştirak edecek isteklilerin, en geç ihale günü saat 14.00’ e kadar Belediye Başkanlığı toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
k) İhtilaf vukuunda Doğubayazıt Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
Doğubayazıt Belediye Başkanlığından İlan Olunur.

 


 

 

Yorum Yok.
BaŞa al